Mångkultur och månkulturellt ledarskap


Mångfaldsfrågor väcker allt större intresse. Vid samtal med våra kunder och intressenter om vad som kan ingå i framtidens ledarskap har möjligheten väckts hur det mångkulturella ledarskapet ser ut. Frågan har sitt ursprung i en osäkerhet hur jag som chef och ledare kan, ska eller bör agera med medarbetare som har sin bakgrund i andra kulturer eller med annan etnicitet. Centralt är att skapa medvetenhet om mångkulturellt ledarskap och hur var och en tänker om sitt eget ledarskap.

MiddleEasternWomen

Utbildningsprogram och workshops om mångkulturellt ledarskap omfattar minimum en hel dag och som mest fem heldagar. Välkommen att kontakta oss för vidare samtal!

Du kan nå oss via hans@enzen.se eller +46 (0)70-827 24 79.

Det kan t ex omfatta om:

 • Mångkultur / mångkulturellt – vad är det – vad innebär det?
 • Att utgå från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
 • Vad ingår i mitt chefskap respektive ledarskap i en mångkulturell miljö.
 • Det handlar i grunden om tillit och feedback.
 • Att bli mer autentiskt som person och ledare inklusive mina värderingar – att ha kunskap om vad som är mina känslor respektive mina tankar är grundläggande.
 • Att utveckla ett förhållningssätt där jag ser på mig själv som en del av en helhet.
 • Att utveckla kommunikation som fungerar oavsett kulturella eller etniska skillnader.
 • Att utveckla en icke dömande och värderande attityd.
 • Att som chef vara tydlig där jag kan uttrycka och leva en organisations värderingar.
 • Ska jag öka min kunskap om olika kulturer eller bara hitta ett förhållningssätt till andra människor och deras kulturella tillhörighet eller etniska bakgrund?
 • Vad är en svensk identitet? Är det viktigt med en svensk identitet?
 • Vem ska integreras med vem?
 • Auktoritetstro och rädsla för bestraffning.
 • Diskriminering och diskrimineringsplan.
 • Att identifiera möjligheter och se problem som utmaningar och styrkor.
 • Bör vi avdramatisera problematiken – hur gör man då?
 • Att acceptera och leda mångfald.
 • Organisatoriska möjligheter och utmaningar.
 • Hur ska jag som chef och ledare implementera dessa möjligheter och utmaningar i organisationen?
 • Hur gör jag nu och framåt?

Kurdistan-764x1024Sverige är sedan många år ett mångkulturellt samhälle och som i allt större grad inkluderar människor i samhället och i affärslivet. Detta har bidragit till att Sverige idag har en bättre integration och ekonomi jämfört med länder som inte i samma utsträckning har lyckats med denna utmaning.