Värderingsstyrt ledarskap


Är du en sann och autentisk förebild för dina medarbetare?

Värderingsstyrt ledarskap handlar om att leda sig själv och andra, mening och betydelse i livet och arbetet, inre motivation, glädje och stolthet.  Att nå verklig framgång inkluderar att kunna tänka om och gå vidare – att skapa dynamik i organisationen.

Utbildningsprogram och workshops omfattar minimum en halv till en heldag. Det är en introduktion till värderingsarbete för dig som person och för en hel organisation. Välkommen att kontakta oss för vidare samtal!

Program för värderingsbaserat ledarskap och värderingsstyrning i en hel organisation är omfattande och vara från sex månader upp till två år innan all uppföljning och implementering är genomförd. Välkommen att kontakta oss! Du kan nå oss via hans@enzen.se eller +46 (0)70-827 24 79.

Värderingsstyrt ledarskap startar med ditt personliga ledarskap som innebär att du medvetandegör dina personliga värderingar och drivkrafter. När du bottnar i dina värderingar så ökar du din omdömesförmåga, får bättre människokännedom samt ökar förståelsen för mänskliga villkor. Detta är nyckeln till kreativitet, effektivitet och naturlig auktoritet.

Här vill vi än en gång betona att ledarskapet utgår från dig som individ. Du är alltid vad du tänker och känner. Du utvecklar ditt personliga ledarskap.

Inom utbildning och arbete fokuserar man ofta på tre traditionella kompetensområden kunskap, erfarenhet och färdigheter. Men den viktigaste fjärde kompetensen är vår personlighet som bottnar i personliga värderingar som grundlades redan i tidig ålder. Att utveckla sin personlighet innebär att förädla den visdom som vi redan har.

Att integrera dina värderingar i ditt tänkande och handlande medför att du ökar din medvetenhet om dina drivkrafter, att du ökar din förmåga att lyssna på ditt inre, att du utvecklar din intuition, att du utvecklar mod för att omvärdera samt du fungerar och håller bättre!

Värderingar i organisationer ska förmedla mening, vara entydiga, utgå från sunt förnuft, motsvara förväntningar, lyfta och bära fram idén för användare, kunder, medarbetare, huvudmän, ägare och andra intressenter.

Du erhåller bättre målstyrningsinstrument, ett bra rättesnöre i praktisk handling, ökad förmåga hos personalen att sätta egna mål och ett bra rekryteringsverktyg. Det blir enklare att ta fram strategier och policies. Organisationen skapar en egen företagskultur, ett eget, naturligt ”management”, en intern akademi om du så vill. Ledningen behöver bara leda!

Värderingsarbete i organisationer kan omfatta:

  • Värderingars betydelse i en organisation.
  • Processen att arbeta fram en organisations värderingar; att identifiera och analysera, att ompröva och revidera samt att förankra.
  • Att vaska fram medarbetarnas nuvarande och önskvärda värderingar
  • Max tre eller fyra värdeord i organisationer!
  • Alltid börja med ledningen och ledningsgruppen.
  • Därefter följer övriga i organisationen.
  • Hur ska man löpande arbeta med värderingar?

Om ni vill arbeta med värderingar och organisationskultur så anser vi oss vara en autentisk samarbetspartner!