Karriärutveckling


För chefer och medarbetare i företag och organisationer.

Fokus ligger på yrkeslivet, men omfattar även andra livsbetingelser och livsfrågor. Vårt arbete bygger på en integrerad syn på människan och förmågan att vara autentisk. Mottot är att ”du ska inte bli någon annan utan i stället bli såsom du redan är innerst inne – det betyder att bevara och bygga autenticitet”.

Tjänsterna utformas som coaching med feedback, handledning och rådgivning – individuellt eller i grupp. Vi ger stöd vid omställning och karriärväxling som kan innebära arbetssökning, egenföretagande eller entreprenörskap. Programmen skräddarsys efter behov och önskemål.

Programmen omfattar minimum sex mötestillfällen och som mest mer än ett år. En introduktion kan genomföras med tre möten. Välkommen att kontakta oss för vidare samtal.

För huvudmän erbjuder vi konsultstöd vid strategisk planering när det gäller omställning. Välkommen att kontakta oss!

Du kan nå oss via hans@enzen.se eller +46 (0)70-827 24 79.

Stöd för förändring och utveckling
Förändringar i samhället, organisationen eller i livssituationen kräver mod och kunskap för att gå vidare. Vi kan ha känslor av olust, frustration, ilska, sorg, förnekelse, rädsla eller förvirring, saknad och längtan. Detta måste accepteras, hanteras eller härbärgeras. Att lämna en arbetsplats – ibland ofrivilligt – för att finna ett nytt arbete kräver energi och nytt förhållningssätt och ställer nya krav och innebär nya utmaningar.

Vi erbjuder professionellt stöd för att hantera alla känslor och tankar, finna de nya platserna och de nya möjligheterna. Att ta hjälp av externa konsulter som stöttar, lyssnar och ser, guidar, handleder och coachar är ett effektivt sätt att komma vidare. Därefter kommer ny kunskap, struktur, planering och verktyg för att genomföra arbetssökningsprocessen eller starta eget-processen på ett effektivt och positivt sätt som möjligt.

Följande områden kan ingå i karriärutveckling:

  • Inledning – att utgå från och acceptera ett nuläge är betydelsefullt; behovs- och möjlighetsanalys med målformulering, innehåll och tid.
  • Självinventering – kunskap, erfarenheter, förmågor, färdigheter, egenskaper, personliga värderingar och drivkrafter. Tidigare roller, lärdomar, utmaningar och uppnådda mål. Nyfikenhet, inre motivation, kreativitet, intuition, mod, visionärt tänkande, helaktighet, delaktighet och självledarskap. Mitt beslutsfattande, min förmåga att reflektera, integration av tanke och känsla, att övervinna trösklar, farhågor och risktagande.
  • Möjlighetskartläggning – hur ser omvärlden ut, förändring och utveckling? Mina möjliga utvecklingsvägar. Vidareutbildning, kompetensblandning och nya perspektiv på kompetens. Den dolda arbetsmarknaden. Betydelsefulla personer att kontakta, kommunikationssätt, kommunikationsvägar samt informationssökning och informationsintervjuer.
  • Aktivitet, nätverkande och personlig marknadsföring med kompetenspresentationer, biografi, CV, intresseanmälan och brev. Att vara tydlig och att vecka nyfikenhet och intresse. Intervjuträning och muntlig presentation.
  • Sammanfattning, slutsatser och framtida utveckling – lärdomar och insikter, fortsatta och framtida utvecklingsområden på kort och lång sikt.

För att stötta och inspirera dig som deltagare i din utveckling och i ditt lärande finns effektiva, evidensbaserade och beprövade modeller, verktyg, dokument och annat arbetsmaterial. Olika övningar och självskattningsverktyg ger ett bra diskussionsunderlag i vårt arbete.

Vi arbetar gärna med dig som är chef, ledare, specialist eller entreprenör, som har ett starkt patos och drivkraft, kanske är egensinnig eller har andra särbegåvningar, som ADHD, dyslexi eller bipolaritet. Viktigt är att finna bra sammanhang, rätt personer, autentiska organisationer och bästa situationer där din kompetens kommer till sin fulla rätt. Här är vårt motto: ”Normal people worry us”.