Kollaborativt lärande


SAMARBETSLÄRANDE!

Kollaborativt lärande – även kallat samarbetslärande – utgår ifrån att inlärning sker bäst i ett socialt sammanhang, utifrån en kollektiv kunskapsbildning och delad expertis.

I den kollektiva kunskapsbildningen utvecklar de lärande sina tankar och konstruerar kunskap tillsammans. De får kommentarer och nya idéer av sina ”medstudenter” och måste också reflektera över sitt eget tänkande. Ofta jobbar deltagarna i smågrupper eller i par. Varje individ tillför sin egen andel av sakkunskap och erfarenhet i den gemensamma läroprocessen.

Här berättar en lärare varför och hur hon använder kollaborativt lärande i klassrummet.

Kollaborativt lärande kan ske både i en lärosal, i olika projektarbeten eller i en webbbaserad miljö.

De lärande uppmuntras att också lägga fram halvfärdiga tankar och resultat som är under utveckling, även om slutprodukten skulle vara en individuell uppgift som skall lämnas in till läraren. Att externalisera och presentera sina tankar för de andra lärande spelar en central roll, liksom att få respons ifrån andra.

För ett kollektivt kunskapsbyggande behövs noggranna instruktioner, till exempel i form av inlärningsuppgifter. En diskussion föds inte av sig själv, den måste ha ett meningsfullt inledningsproblem, en kontext och även ett syfte och mål.

Med situerat lärande menas att lärandet ses som beroende av och inbäddat i ett socialt och kulturellt sammanhang. Det gör det svårt att förstå lärandet och lärandets villkor utan att se till det sammanhang i vilket de ingår. Enligt Jean Lave och Etienne Wenger förekommer situerat lärande i många situationer utan att man alltid talar om lärande.

I lagsporter som handboll, fotboll, ishockey m.m. lär sig lagmedlemmarna inte bara olika kombinationer och teknik. De lär sig också outtalade men viktiga regler för hur man samarbetar, hur man upprätthåller kamratskapet inom laget, hur man ställer krav på varandra och hur man ger varandra uppskattning. Men, detta lärande är knutet till den situation där det pågår och kan inte ersättas med skolundervisning om samma sak.

För Lave och Wenger är situerat lärande starkt förknippat med sociala mönster och vanor som man tillägnar sig genom lärlingsskap, alltså att delta i en verksamhet och tillägna sig de färdigheter men också de hemligheter som är förknippade med den.

Se filmen The Networked Student – och fundera över hur lärande ser ut idag och om några år. Hänger du med?

Referenser och bra www-resurser

Läroverktyg – om lärande och forskning i digitala miljöer. KK-stiftelsens skriftserie Nr 18. Läs som pdf http://www.learningandteaching.info/learning/ – Webbplatsen ger en bred översikt med korta förklaringar och många referenser till olika pedagogiska teorier (på engelska). En mindmap ger snabb visuell överblick. http://www.learning-theories.com/ – En kunskapsdatabas på engelska med teorier och biografier. Etiene Wenger’s homepage har material om ”communities of practice”.
Läs mer om Communities of Practice (Lave and Wenger)

Social Learning Theory (Bandura)

Wenger, Etienne (1998) ’Communities of Practice. Learning as a social system’, Systems Thinker, http://www.co-i-l.com/coil/knowledge-garden/cop/lss.shtml. Accessed December 30, 2002.

Wenger, Etienne (c 2007) ’Communities of practice. A brief introduction’. Communities of practice, http://www.ewenger.com/theory/. Accessed January 14, 2009.